ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίωνι, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» ,ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας για δυο (2) θέσεις σχετικά με όσα αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
read more

January 26, 2024

Προκήρυξη

Το ΜΑΙΧ προσκαλεί ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να υποβάλλουν τις προσφορές τους στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου: “DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support, DETOCS/INTERREG EUROPE" και αφορά τη διοργάνωση Συναντήσεων Τοπικών φορέων καθώς και τη διοργάνωση Συνάντησης των Εταίρων του έργου.
read more

January 11, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου: ‘Αξιοποίηση της περιορισμένης διαθεσιμότητας νερού άρδευσης ως παράγοντα αβιοτικής καταπόνησης για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας μικρόκαρπης τομάτας θερμοκηπίου’
read more

October 30, 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, και το Τμήμα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ)
read more

September 20, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανοικτός διαγωνισμός με αντικείμενο την αναζήτηση κατάλληλου υπερεργολάβου για πρωτεομική ανάλυση
read more

July 17, 2023