ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο έργο: INTERREG EUROPE “Improving policies for the promotion of Smart Villages and rural digital transformation-Digital Rural”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και είναι διάρκειας 4 ετών (01/04/2024 - 31/03/2028).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο (PDF).