ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της Πράξης με Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00204 της δράσης 2 και Επιστημονικά́ Υπεύθυνο τον Δρ Παναγιώτη Καλαϊτζή, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗ 2014 - 2020 ,με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας για μια (1) θέση, σχετικά με όσα αναφέρονται στην συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο (PDF)