ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών που εδρεύει στο Παρίσι, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο έργο: “Strategy for the Sustainable Management of Mediterranean Forests, StrategyMedFor” INTERREG Euro-MED0200314, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (INTERREG Euro-MED) και εθνικούς πόρους και είναι διάρκειας 33 μηνών (01/01/2024-30/09/2026).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο (PDF)